പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

1 ദിനവൃത്താന്തം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_027.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_028.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/1_VG_Chronicles_029.mp3