പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

1 രാജാക്കന്മാർ 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Kings_022.mp3