പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

2 ശമുവേൽ 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_Samuel_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_samuel_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_samuel_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_samuel_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_samuel_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_samuel_024.mp3