പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

യേശു ബാർ ആസിറേ 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_21.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_22.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_23.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Jeremiah_24.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_25.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_26.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_27.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_28.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_29.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_30.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_31.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_32.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_33.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_34.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_35.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_36.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_37.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_38.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_39.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_40.mp3
41http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_41.mp3
42http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_42.mp3
43http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_43.mp3
44http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_44.mp3
45http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_45.mp3
46http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_46.mp3
47http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_47.mp3
48http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_48.mp3
49http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_49.mp3
50http://www.vishudhagrandham.com/VG/Yeshu_bar_asire_50.mp3