പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ആവർത്തന പുസ്തകം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_021.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_027.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_028.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_029.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_030.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_031.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_032.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_033.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/05_Deuteronomy_034.mp3