പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

എസ്രാ  

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Esra_10.mp3