പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

എസ്ഥേർ

11http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/esther_16.mp3