പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പുറപ്പാട് പുസ്തകം     

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_027.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_028.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_029.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_030.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_031.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_032.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_033.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_034.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_035.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_036.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_037.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_038.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_039.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/02_VG_Exodus_040.mp3