പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ആദ്യ പുസ്തകം    

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Genesis_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Genesis_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_027.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_028.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_029.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_030.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_031.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Genesis_032.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_033.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_034.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_035.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_036.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_Genesis_037.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_038.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_039.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_040.mp3
41http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Genesis_041.mp3
42http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_042.mp3
43http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_043.mp3
44http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_044.mp3
45http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_045.mp3
46http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_046.mp3
47http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_047.mp3
48http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_048.mp3
49http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_049.mp3
50http://www.vishudhagrandham.com/VG/01_VG_Genesis_050.mp3