പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Hebrews_013.mp3