വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം 

 

‘In the beginning was WORD, WORD was with GOD, WORD was GOD‘  :  St. John 1:1

ഓഡിയോ ബൈബിൾAudio_Bible.html
ഇന്റർനെറ്റ് എഡിഷൻ Online_Bible.html

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം   ശ്രവിക്കുവാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Audio BibleAudio_Bible.html

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുവാൻ  ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Internet EditionOnline_Bible.html
വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സിനഡ് കോപ്പി http://vishudhagrandham.com/Books/VishudhaGrandhamOnline/index.html
Vishudha Grandham English Transliterationhttp://vishudhagrandham.com/Books/VGT_TRansliteration/index.html