പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

യെശയ്യ   

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_21.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_22.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_23.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_24.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_25.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_26.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_27.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_28.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_29.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_30.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_31.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_32.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_33.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_34.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_35.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_36.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_37.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_38.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_39.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_40.mp3
41http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_41.mp3
42http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_42.mp3
43http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_43.mp3
44http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_44.mp3
45http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_45.mp3
46http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_46.mp3
47http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_47.mp3
48http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_48.mp3
49http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_49.mp3
50http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_50.mp3
51http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_51.mp3
52http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_52.mp3
53http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_53.mp3
54http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_54.mp3
55http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_55.mp3
56http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_56.mp3
57http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_57.mp3
58http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_58.mp3
59http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_59.mp3
60http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_60.mp3
61http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_61.mp3
62http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_62.mp3
63http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_63.mp3
64http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_64.mp3
65http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_65.mp3
66http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Isaiah_66.mp3