പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ഇയ്യോബ് 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_07.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_21.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_22.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_23.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_24.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_25.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_26.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_27.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_28.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_29.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_30.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_31.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_32.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_33.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_34.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_35.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_36.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_37.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_38.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_39.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_40.mp3
41http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Job_41.mp3