പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വിലാപങ്ങൾ 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Lamentations_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Lamentations_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Lamentations_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Lamentations_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Lamentations_05.mp3