പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ലേവ്യാ  പുസ്തകം 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Vg_Lavya_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_VG_Lavya_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/03_Lavya_027.mp3