പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

മക്കാബിയർ 2    

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/2_makkabiyar_15.mp3