പഴയ നിയമം Old_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പുതിയ നിയമം  

വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം VG_Peter_1.html
വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം  ലേഖനം VG_Peter_2.html

5

വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനം VG_James.html
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം  ലേഖനം VG_John_1.html
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം  ലേഖനം 
http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_2_ST_John_001.mp3
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം   ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_3_ST_John_001.mp3
വി. യൂദാ   ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_ST_Jude_001.mp3

5

5

3

1

1

1

251/251

വെളിപാട് പുസ്തകംRevalation.html

22

എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം Hebrews.html

13

തീത്തോസിനുള്ള ലേഖനം Titus.html

3

തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം Thimothy_2.html

4

തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം Thimothy_1.html

6

ഫിലോമോന് എഴുതിയ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Philomon_01.mp3

1

തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം VG_1_Thessalonians.html
തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം VG_2_Thessalonians.html
കൊലോസ്സ്യർക്ക്  എഴുതിയ  ലേഖനം VG_Colossians.html

3

5

4

ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംVG_Philipians.html
എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംVG_Ephasians.html
ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംVG_Galathians.html
കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം VG_2_Corinthians.html

4

6

6

13

കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം VG_1_Corinthians.html

16

 റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം VG_Romans.html

16

അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ VG_Acts.html

28

വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം VG_St_John.html
വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷംVG_St_Luke.html
വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷംVG_St_Mark.html
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷംVG_St_Mathew.html

28

16

24

21