ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പഴയ നിയമം 

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ  Psalms.html
സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ Proverbs.html
ഇയ്യോബ് Job.html
1 ശമുവേൽ 1_Samuel.html
2 ശമുവേൽ 2_Samuel.html

41

31

22

150Psalms_Text.html

31

1 രാജാക്കന്മാർ  1_Kings.html
2 രാജാക്കന്മാർ  2_Kings.html

22

25

സഭാപ്രസംഗി Ecclesiastes.html

12

ഉത്തമഗീതങ്ങൾ   Song_of_Songs.html

8

ആമോസ്Amos.html

8

എസ്രാ  Esra.html

10

എസ്ഥേർEsther.html

10

യെശയ്യ   Isaiah.html

66

ഹഗ്ഗായി Haggai.html

2

ഹബക്കൂക്ക്Habakkook.html

3

മാലാഖി Malakhi.html

4

മീഖാMeekha.html

7

നെഹമ്യാNehamya.html

12

ഓബദ്യാ Home.html

1

എറമിയാ   Jermiah.html

52

സംഖ്യാ പുസ്തകം Numbers.html

36

വിലാപങ്ങൾ Lamentations.html

5

യഹസ്കിയേൽEzakiyel.html

48

ദാനിയേൽDaniel.html

12

ആദ്യ പുസ്തകം    Genesis.html

50

1 ദിനവൃത്താന്തം1_Chronicles.html
2 ദിനവൃത്താന്തം2_Chronicles.html

29

36

ആവർത്തന പുസ്തകംDeuteronomy.html

34

പുറപ്പാട് പുസ്തകം Exodus.html
ലേവ്യാ  പുസ്തകം Leviticus.html
യോശുവാ  Joshua.html
ന്യായാധിപന്മാർJudges.html
രൂത്ത്Ruth.html

4

ഹോശേയാ Hosea.html
യോവേൽYovel.html
യോനാ Jonah.html
നഹൂം Nahoom.html
സെഫന്യാSephanya.html
സ്കറിയാ Zachariah.html

40

27

3

14

21

2

14

4

3

24

GenesisGenesis.html
ExodusExodus.html
LeviticusLeviticus.html
NumbersNumbers.html
DeuteronomyDeuteronomy.html
JobJob.html
JoshuaJoshua.html
JudgesJudges.html
1 Samuel 1_Samuel.html
2 Samuel 2_Samuel.html
1 Kings  1_Kings.html
2 Kings  2_Kings.html
1 Chronicles1_Chronicles.html
2 Chronicles2_Chronicles.html
Psalms  Psalms.html
ProverbsProverbs.html
EcclesiastesEcclesiastes.html
RuthRuth.html
Song of Song   Song_of_Songs.html
EstherEsther.html
Ezra  Esra.html
NehemiahNehamya.html
Isaiah   Isaiah.html
Hosea Hosea.html
YovelYovel.html
AmosAmos.html
Obediah Home.html
Jonah Jonah.html
MekhaMeekha.html
Nahum Nahoom.html
HabakkukHabakkook.html
ZephaniahSephanya.html
Haggai Haggai.html
Skariah Zachariah.html
Malakhi Malakhi.html
Jeremiah   Jermiah.html
Lamentations Lamentations.html
EzakiyelEzakiyel.html
DanielDaniel.html