പഴയ നിയമം 

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ  http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/15_Psalms/index.html
സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/16_Proverbs/index.html
ഇയ്യോബ് http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/06_Yob/index.html
1 ശമുവേൽ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/09_Samuel_01/index.html
2 ശമുവേൽ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/10_Samuel_02/index.html

41

31

22

150

31

1 രാജാക്കന്മാർ  http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/11_kings_01/index.html
2 രാജാക്കന്മാർ  http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/12_kings_02/index.html

22

25

സഭാപ്രസംഗി http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/17_Ecclesiastes/index.html

12

ഉത്തമഗീതങ്ങൾ   http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/19_song_of_song/index.html

8

ആമോസ്http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/26_Amos/index.html

8

എസ്രാ  http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/21_Esraa/index.html

10

എസ്ഥേർhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/20_Esther/index.html

10

യെശയ്യ   http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/23_Isaiah/index.html

66

ഹഗ്ഗായി http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/33_Haggai/index.html

2

ഹബക്കൂക്ക്http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/31_Habakkook/index.html

3

മാലാഖി http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/35_Malakhi/index.html

4

മീഖാhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/29_Meekha/index.html

7

നെഹമ്യാhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/22_Nehamya/index.html

12

ഓബദ്യാ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/27_Obedya/index.html

1

എറമിയാ   http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/36_Jermiah/index.html

52

സംഖ്യാ പുസ്തകം http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/04_Numbers/index.html

36

വിലാപങ്ങൾ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/37_Lamentations/index.html

5

യഹസ്കിയേൽhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/38_Ezakiyel/index.html

48

ദാനിയേൽhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/39_Daniel/index.html

12

ആദ്യ പുസ്തകം    http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/01_Genesis/index.html

50

1 ദിനവൃത്താന്തംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/13_Chorinicles_01/index.html
2 ദിനവൃത്താന്തംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/14_Chorinicles_02/index.html

29

36

ആവർത്തന പുസ്തകംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/05_Deuteronomy/index.html

34

പുറപ്പാട് പുസ്തകം http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/02_Exodus/index.html
ലേവ്യാ  പുസ്തകം http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/03_Levaticus/index.html
യോശുവാ  http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/07_Joshua/index.html
ന്യായാധിപന്മാർhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/08_Judges/index.html
രൂത്ത്http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/18_Ruth/index.html

4

ഹോശേയാ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/24_Hosea/index.html
യോവേൽhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/25_Yoyel/inxex.html
യോനാ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/28_Jonah/index.html
നഹൂം http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/30_Nahoom/index.html
സെഫന്യാhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/32_Sephenyaa/index.html
സ്കറിയാ http://www.vishudhagrandham.com/Books/Old/34_skariah/index.html

40

27

3

14

21

2

14

4

3

24

മഹാജ്ഞാനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/04_Wisdom/index.html
യേശു ബാർ ആസിറേ http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/05_yeshu_bar_asire/index.html
തൂബീദ് http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/01_Thoobeeth/index.html
യൂദിത്ത്http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/02_Yoodith/index.html
എസ്ഥേർhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/03_Esther/index.html
എറമിയാ   http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/06_eramiah/index.html
ബാറൂക്ക്  1http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/07_Barook_01/index.html
ബാറൂക്ക്  2http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/08_Barook_02/index.html
മക്കാബിയർ 1    http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/10_makkabiar_01/index.html
മക്കാബിയർ 2    http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/11_makkabiar_02/index.html
ദാനിയേൽ (പരിശിഷ്ടം)http://www.vishudhagrandham.com/Books/AC/09_Daniel_shooshaan/index.html

14

16

6

19

50

1

1

6

2

16

15

വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/21_peter_01/index.html
വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം  ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/22_peter_02/index.html

5

വി. യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/20_James/index.html
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം  ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/23_John_01/index.html
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ രണ്ടാം  ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/24_John_02/index.html
വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ മൂന്നാം   ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/25_John_03/index.html
വി. യൂദാ   ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/26_Jude/index.html

5

5

3

1

1

1

വെളിപാട് പുസ്തകംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/27_Revalation/index.html

22

എബ്രായർക്കുള്ള ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/19_Hebrews/index.html

13

തീത്തോസിനുള്ള ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/17_Titus/index.html

3

തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/16_thimothy_02/index.html

4

തീമോത്തെയോസിന് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/15_thimothy_01/index.html

6

ഫിലോമോന് എഴുതിയ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/18_Philomon/index.html

1

തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/13_thessolonians_01/index.html
തെസ്സലോനിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/14_thessolonians_02/index.html
കൊലോസ്സ്യർക്ക്  എഴുതിയ  ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/12_Colossians/index.html

3

5

4

ഫിലിപ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/11_Philippians/index.html
എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/10_Ephesians/index.html
ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/09_Galathians/index.html
കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/08_Corinthians_02/index.html

4

6

6

13

കോരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/07_Corinthians_01/index.html

16

 റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/06_Romans/index.html

16

അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/05_Acts/index.html

28

വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം http://www.vishudhagrandham.com/Books/New/04_St_John/index.html
വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/03_St_Luke/index.html
വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/02_St_mark/index.html
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷംhttp://www.vishudhagrandham.com/Books/New/01_St_Mathew/index.html

പുതിയ നിയമം  

ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  

28

16

24

21