പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  

മഹാജ്ഞാനം Wisdom.html
യേശു ബാർ ആസിറേ Bar-E-Asire.html
തൂബീദ് Thoobeeth.html
യൂദിത്ത്Yudithu.html
എസ്ഥേർEsther_VG.html
എറമിയാ   Jermiah_VG.html
ബാറൂക്ക്  1Barook_1.html
ബാറൂക്ക്  2Barook_2.html
മക്കാബിയർ 1    Makkabiyar_1.html
മക്കാബിയർ 2    Makkabiyar_2.html
ദാനിയേൽ (പരിശിഷ്ടം)vg_daniel.html

14

16

6

19

50

1

1

6

2

16

15

146