പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_21.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_22.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_23.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_24.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_25.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_26.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_27.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_28.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_29.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_30.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Proverbs_31.mp3