പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_022.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_023.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_024.mp3
25http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_025.mp3
26http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_026.mp3
27http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_027.mp3
28http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_028.mp3
29http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_029.mp3
30http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_030.mp3
31http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_031.mp3
32http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_032.mp3
33http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_033.mp3
34http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_034.mp3
35http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_035.mp3
36http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_036.mp3
37http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_037.mp3
38http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_038.mp3
39http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_039.mp3
40http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_040.mp3
41http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_041.mp3
42http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_042.mp3
43http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_043.mp3
44http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_044.mp3
45http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_045.mp3
46http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_046.mp3
47http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_047.mp3
48http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_048.mp3
49http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_049.mp3
50http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_050.mp3
51http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_051.mp3
52http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_052.mp3
53http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_053.mp3
54http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_054.mp3
55http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_055.mp3
56http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_056.mp3
57http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_057.mp3
58http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_058.mp3
59http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_059.mp3
60http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_060.mp3
61http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_061.mp3
62http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_062.mp3
63http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_063.mp3
64http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_064.mp3
65http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_065.mp3
66http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_066.mp3
67http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_067.mp3
68http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_068.mp3
69http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_069.mp3
70http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_070.mp3
71http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_071.mp3
72http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_072.mp3
73http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_073.mp3
74http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_074.mp3
75http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_075.mp3
76http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_076.mp3
77http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_077.mp3
78http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_078.mp3
79http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_079.mp3
80http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_080.mp3
81http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_081.mp3
82http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_082.mp3
83http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_083.mp3
84http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_084.mp3
85http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_085.mp3
86http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_086.mp3
87http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_087.mp3
88http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_088.mp3
89http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_089.mp3
90http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_090.mp3
91http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_091.mp3
92http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_092.mp3
93http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_093.mp3
94http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_094.mp3
95http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_095.mp3
96http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_096.mp3
97http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_097.mp3
98http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_098.mp3
99http://www.vishudhagrandham.com/VG/Vg_Psalms_099.mp3
100http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_100.mp3
101http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_101.mp3
102http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_102.mp3
103http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_103.mp3
104http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_104.mp3
105http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_105.mp3
106http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_106.mp3
107http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_107.mp3
108http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_108.mp3
109http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_109.mp3
110http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_110.mp3
111http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_111.mp3
112http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_112.mp3
113http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_113.mp3
114http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_114.mp3
115http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_115.mp3
116http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_116.mp3
117http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_117.mp3
118.01http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_01.mp3
118.02http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_02.mp3
118.03http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_03.mp3
118.04http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_04.mp3
118.05http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_05.mp3
118.06http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_06.mp3
118.07http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_017mp3
118.08http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_08.mp3
118.09http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_09.mp3
118.10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_10.mp3
118.11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_11.mp3
118.12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_12.mp3
118.13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_13.mp3
118.14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_14.mp3
118.15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_15.mp3
118.16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_16.mp3
118.17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_17.mp3
118.18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_18.mp3
118.19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_19.mp3
118.20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_20.mp3
118.21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_21.mp3
118.22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_118_22.mp3
119http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_119.mp3
120    http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_120.mp3
121http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_121.mp3
122http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_122.mp3
123http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_123.mp3
124http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_124.mp3
125http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_126.mp3
126http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_126.mp3
127http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_127.mp3
128http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_128.mp3
129http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_129.mp3
130http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_130.mp3
131http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_131.mp3
132http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_132.mp3
133http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_133.mp3
134http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_134.mp3
135http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_135.mp3
136http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_136.mp3
137http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_137.mp3
138http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_138.mp3
139http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_139.mp3
140http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_140.mp3
141http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_141.mp3
142http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_142.mp3
143http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_143.mp3
144http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_144.mp3
145http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_145.mp3
146http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_146.mp3
147http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_147.mp3
148   http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_148.mp3
149http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_149.mp3
150http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Psalms_150.mp3