പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വെളിപാട് പുസ്തകം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_005.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_006.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_007.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_008.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_009.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_010.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_011.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_012.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_013.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_014.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_015.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_016.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_017.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_018.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_019.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_020.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_021.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Revalation_022.mp3