പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

രൂത്ത്

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ruth_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ruth_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ruth_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ruth_04.mp3