പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

ഉത്തമ ഗീതം   

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Song_of_song_08.mp3