പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

തൂബീദ്     

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/thoobeethu_14.mp3