പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പൌലോസ് ശ്ലീഹാ കൊലോസ്സ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Colossians_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Colossians_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Colossians_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Colossians_04.mp3