പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പൌലോസ് ശ്ലീഹാ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Ephesians_06.mp3