പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വി. യോഹന്നാൻ  ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം  ലേഖനം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_John_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_John_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_John_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_John_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_John_005.mp3