പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വി. പത്രോസ് ശ്ലീഹാ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_Peter_001.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_Peter_002.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_Peter_003.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_Peter_004.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_1_ST_Peter_005.mp3