പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

പൌലോസ് ശ്ലീഹാ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_Romans_16.mp3