പഴയ നിയമം Old_Testament.html

പുതിയ നിയമം 

ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/St_John_07.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_John_21.mp3