പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_19.mp3
20http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_20.mp3
21http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_21.mp3
22http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_22.mp3
23http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_23.mp3
24http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Luke_24.mp3