പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/VG_St_Mark_16.mp3