പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 

മഹാജ്ഞാനം    

1http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_01.mp3
2http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_02.mp3
3http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_03.mp3
4http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_04.mp3
5http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_05.mp3
6http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_06.mp3
7http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_07.mp3
8http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_08.mp3
9http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_09.mp3
10http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_10.mp3
11http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_11.mp3
12http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_12.mp3
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_13.mp3
14http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_14.mp3
15http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_15.mp3
16http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_16.mp3
17http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_17.mp3
18http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_18.mp3
19http://www.vishudhagrandham.com/VG/Wisdom_19.mp3