പഴയ നിയമം Old_Testament.html
പുതിയ നിയമം New_Testament.html
ഇതര കാനോനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ OtherCanonicalBooks.html
വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം  - ഇന്റർനെറ്റ്‌ എഡിഷൻ Online_Bible.html
 
13http://www.vishudhagrandham.com/VG/daniel_13.mp3

ദാനിയേൽ (പരിശിഷ്ടം)

14http://www.vishudhagrandham.com/VG/daniel_14.mp3